Pir Sultan

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

ABF

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Kuruluşu:

A- “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur.

B- Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

C- Dernek gerekli gördüğü yerleşim birimlerinde yetkili makamlardan izin almak şartıyla yurtdışında da şube açabilir.

D- Derneğin amblemi, yazışmalarda; beyaz zemin üzerine, kırmızı renkte, elinde sazı ile Pir Sultan Abdal’ın siluetidir. Flama, bayrak ve tabelalarda sarı zemin üzerine, kırmızı renkte, elinde sazı ile Pir Sultan Abdal’ın siluetidir.

Madde 2- Derneğin Amacı:

Pir Sultan Abdal’ın yaşamı ve felsefesi doğrultusunda sosyal, kültürel çalışmalar yapmak, başta Anadolu Alevi kültürü olmak üzere, tüm kültürleri yaşatmak, geliştirmek ve yaymanın yanı sıra demokrasi, laiklik, hukuk devleti ve insan hakları gibi değerlere sahip çıkmaktır.

Madde 3-Derneğin Yapacağı İşler:

A- Amacı doğrultusunda, konferans, seminer, panel, sempozyum, semah, müzik, saz, tiyatro, halk oyunları, eğitim ile ilgili çalışmalar, araştırma ve her türlü gezi toplantı, temsil sergi, fuar, festival gibi diğer gösteri ve etkinlikleri düzenler, yapar, yaptırır. Ayrıca amacı doğrultusunda yayınlar yapar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.

B- Pir Sultan Abdal Bilim ve Sanat Enstitüsü kurarak Pir Sultan Abdal ve onunla ilgili yapılan araştırma ve eserleri dünyaya ve kamuoyuna tanıtıp yayar.

C- Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı yer olan Banaz köyünde ve diğer yerlerde kültür etkinlikleri ve anma toplantıları düzenler, buna alt yapı oluşturur. Banaz köyünde bir Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi yapımı için çalışır. Banaz köyünde bulunan Pir Sultan Abdal anıtının bakım ve çevre düzenini yaptırır, korunması için çalışır.

D- Çalışmaları ırk, dil, inanç, cinsiyet ve siyasal görüş ayırımı gözetmeden sürdürür.

E- Amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Üst kuruluşlar oluşturulmasına çalışır, öncülük eder.

F- Üyelerin sportif ve çevre korumacı çalışmalar yapmasını sağlar, lokaller açar.

G- Amacı doğrultusunda çalışmalar yapabilmek için üyeleri dışında ve üyelerinden çeşitli komisyonlar oluşturur.

H- Üyelerine maddi yardımda bulunur. Başarılı ve yardım gereksinimi olan gençlere burs verir.

I- Dernek amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu malların üzerinde her türlü hakları koydurup, işletebilir ve inşaat yaptırır.

J- Amaçlarını gerçekleştirmek için yardım sandığı ve vakıf kurar, kurulmuş olanlara üye olur, gerekirse ayrılır. Ancak hâsıl olan kar payından üyelerine pay dağıtmaz, elde edilen kar tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılır.

K- Yardım topluma yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alır, verir ve şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder.

L- Cem ve Kültür Evleri ile Kültür Merkezleri açar, açtırır ve inşa eder.

M- Dernek Genel Merkezi ve şubeleri ihtiyaç duydukları sayıda personel istihdam edebilirler.

N- 2. Maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için diğer dernekler ve kurumlarla birlikte federasyon kurar, kurulu federasyonlara üye olur.

O- Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik malzemesi, giyecek ve yakacak yardımında bulunmak üzere gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunur.

Madde 4- Dernek Üyeliği:

A- Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 18 yaşını bitirmiş olan herkes derneğe üye olabilir.

B- 18 yaşından küçük olanlardan derneğin kültür ve sanat çalışmalarını izlemek ve katılmak isteyenler; ebeveyni (Ana, Baba ya da yasal temsilcilerinin) yazılı iznini alarak ve dernek yönetiminin oluru ile katılabilir.

C- Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden silinir

Madde 5- Derneğe Üye Olma:

Üye olmak isteyenler, bulundukları yerlere en yakın şubeye veya Genel Merkeze başvurur ve iki üyenin önerisi ile giriş bildirimi doldurulur. Şube yönetim kurulları 30 gün içinde başvuruları karara bağlar ve her ayın sonunda Merkez Yürütme Kuruluna bildirir. Aday üyeler, MYK tarafından 30 gün içinde üyelikleri onaylandıktan sonra seçme ve seçilme hakkını kazanmış olurlar.

Ancak şube genel kurullarına 30 (otuz) gün kala üyelik için başvuranlar, şube genel kurullarından sonra üyelikleri işleme konur.

Madde 6- Üyenin Hak ve Görevleri:

Dernek üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır. Giriş üyelik ödentisi 24 TL. Üyelik ödentisi ise yıllık 24 TL’dir. Ödentisini ödemeyen üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Madde 7- Üyelikten Çıkarma:

Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan bikirmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrıldıktan sonra derneğe tekrar üye olmak istediğinde, eski borçları tahsil edilir.

Madde 8- Üyelikten Çıkarılma:

9. maddedeki şartlardan biri oluştuğunda, şube yönetimi üyenin savunmasını aldıktan sonra, kendi görüşünü de ekleyerek,  Genel Merkeze gönderir. Genel Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun görüşünü de alarak üyelikten çıkarılıp, çıkarılmayacağına karar verir.

Çıkarılan üyelerin ilk Genel Merkez Genel Kurulunda itiraz etme hakları vardır.

Madde 9- Üyelikten Çıkarılma Nedenleri:

a) Üyenin dernek amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunması,

b) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun aksatmakta olması,

c) Dernek Kurullarında hakkını arama yolunu hiçe sayan, dernek tüzel kişiliği ve yöneticileri aleyhine basın ve görsel yayın organlarında ya da internet ortamında demeç vermeleri,

d) Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 30 (otuz) gün içerisinde ödememek,

e) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

f) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 Madde 10- Üyeliğin Düşmesi:

Aşağıdaki hallerde üyelik Genel Yönetim Kurulunca düşürülür.

a) Üyenin ölmesi,

b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin koşulların yitirilmesi,

c) Üyelik ödentisinin tebligata rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi.

Madde 11- Derneğin Merkez Organları:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Merkez Yürütme Kurulu

d) Denetleme Kurulu

e) Disiplin Kurulu

Madde 12- Merkez Genel Kurulu:

Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili organıdır. Doğal ve seçilmiş delegelerle toplanır.

a) Doğal delegeler;

  • · Genel Yönetim Kurulu,
  • · Denetleme Kurulu,
  • · Disiplin Kurulunun asıl üyeleri,
  • · Şube Yönetim Kurulu Başkanları,

 

Merkez Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

b) Seçilmiş delegeler;

Şubenin Genel kurulunda 50 üye için 1 delege seçilir. Genel Kurul delegesi olarak hesap edilir.

Madde 13- Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Genel Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarını ve Federasyon delegelerini seçmek,

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Genel Kurulca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek, yeni dönemin çalışma programını saptamak.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, aynı hakların kurulması ve kaldırılması, bağışlanması veya devredilmesi kiralanması hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazını incelemek ve karara bağlamak.

g) Dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek ve görev ve yetkisine sahiptir.

h) Dernek şubelerinin açılması-kapanması ve şube kurucularına yetki verilmesi yetkisini, Genel Yönetim Kurulu kanalı ile yürütür.

ı) Bütün uyarı ve çabalara karşın dernek ilke ve amaçları dışında faaliyette bulunmakta ısrar eden ve çalışmayan şube yönetimini görevden alır. Bunların yerine yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağırılır. Şube yönetim kurulu, yedek üyelerin göreve gelmemesi veya yedek üyelerin bulunmaması halinde 15 gün içinde yerine atama yapar, atanan kurul 180 gün içinde şubeyi olağan kongreye götürür. Bu yetkisini Genel Yönetim Kurulu kanalı ile yürütür.

Madde 14- Genel Kurul Toplantıları:

1- Olağan Toplantı:

Merkez Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir Nisan ayı içinde yapılır. Dernek organları 2 yıl için seçilir.

2- Olağanüstü toplantılar;

Genel Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul 30 gün içinde toplantıya çağrılmazsa dernekler yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 15- Genel Kurullara Çağrı ve Yeri:

1- Toplantıya Çağrı:

Genel Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler Genel Kurula katılacak delegeleri en az 20 gün önceden askıya çıkarır. İtiraz süresi 3 gündür. Genel Merkez 2 gün içerisinde itirazları karara bağlar. 15 gün önceden ise günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan ederek genel kurulu toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk saptanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında geri bırakılırsa bu durum geri bırakma nedenleri de belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek delegelere duyurulur. Şube Genel Kurullarında, aynı çağrı ve yöntemler uygulanır.

2- Toplantı Yeri:

Merkez Genel Kurulu dernek merkezinin, Şube Genel Kurulu, şubenin bulunduğu yerde yapılır.

Madde 16- Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 17- Toplantının Yapılışı:

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 16. madde de belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri sayıda başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Toplantıyı Divan Heyeti yönetir. Toplantı sonunda tüm tutanaklar ve belgeler seçilen Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 18- Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 19- Genel Kurulda Oy Verme ve Karar Alma Usulü:

Genel Kurula ancak 12. madde de gösterilen delegeler katılabilir ve oy kullanabilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeniden oylama yapılır. Dernek organlarının seçimi gizli oy, sürekli açık sayım ve döküm usulü ile yapılır.

 Madde 20- Genel Yönetim ve Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu:

Genel Yönetim Kurulu 25 asıl, 25 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca 2 yıl için seçilir. Merkez Yürütme Kurulunu, Genel Yönetim Kurulu kendi içinden seçerek oluşturur. Genel Yönetim Kurulu ayda bir olağan, ayrıca Merkez Yürütme Kurulu veya Genel Başkanı ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden 8’sinin çağrısı üzerine olağan üstü olarak toplanır. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman, Basın-Yayın Sekreteri,  Örgütlenme Sekreteri, Eğitim Sekreteri,  Kültür ve Sanat Sekreteri, Halkla İlişkiler Sekreteri, Demokratik Kitle Örgütleri Sekreteri, Hukuk Sekreteri olmak üzere 12 kişilik Merkez Yürütme Kurulunu seçer. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri bir yönetmelikle düzenlenir. Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Bir sonraki toplantı tarihi, toplantı bitiminden veya önceden toplantıların ayın hangi günün de yapılacağı belirler.

Madde 21- Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

A) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

B) Derneğin bütçesini uygulamak yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek,

C) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

D) Genel Kurul toplantıların gündemini hazırlamak,

E) Dernek şubelerinin açılmasına-kapatılmasına karar vermek ve şube kurucularına yetki vermek.

F) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

G) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek,

H) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

I) Yasadan tüzükten, hazırlanacak iç-yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer her türlü çalışmaları yapmak,

J) Gerektiğinde yasa veya tüzük ile kendisine verilen yetkilerin bir bölümünü Merkez Yürütme Kuruluna devretmek görev ve yetkilerine sahiptir.

K) Bütün uyarı ve çabalara karşın dernek ilke ve amaçları dışında faaliyette bulunmakta ısrar eden ve çalışmayan şube yönetimini görevden alır. Bunların yerine yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağırılır. Şube yönetim kurulu, yedek üyelerin göreve gelmemesi veya yedek üyelerin bulunamaması halinde 15 gün içinde yerine atama yapar, atanan kurul 180 gün içinde şubeyi olağan kongreye götürür.

L) Genel Kurul kararı alan şubeler; Genel Kurul kararını ve üye hazirun cetvelini MYK’nın onayına sunar. Hazirun cetvelini onaylatmayan şubeler Genel Kurul yapamaz. Yapılanlar MYK tarafından geçersiz sayılır. Ancak aidatlarını ödeyen ve üyelik hakkını kullanmaya, bir engeli bulunmayan kişileri içeren hazirun cetvelini 7 gün içinde onaylar.

M) Genel Yönetim Kurulu, aynı il sınırları içerisinde, iki veya daha fazla şubenin olduğu illerde şube yöneticilerinden il eşgüdümleri oluşturur. Genel Yönetim Kurulu coğrafi yakınlık bakımından birbirine yakın illerdeki GYK üyesi ve Şube yöneticilerinden Bölge Eşgüdümleri oluşturur. Bölge Eşgüdümlerine bölgelerin önerisi ve GYK’nın kararı ile seçilmişlerden Bölge Temsilcisi belirlenir. Bölge eşgüdümleri ve il eşgüdümlerinin görev ve yetkileri iç yönetmelikle belirlenir.

N)  Derneğin amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alır, satar, taşınmazlar üzerinde aynı hakları tesis eder veya kaldırır, kiralar, kiraya verir. Bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur, işletir ve inşaat yapar-yaptırır. Bu yetkiler Genel Merkez Yönetimi Kurulundan yetki almadan şube yönetim kurullarınca kullanılamaz.

 Madde 22- Merkez Yürütme Kurulu:

15 günde bir olağan ve Genel Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular. Verilen görevleri yapar ve devredilen yetkileri kullanır.

Madde 23- Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri:

a) Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna ve Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına demeç verir. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

b) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 24- Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri:

Genel Başkan Yardımcısı’nın görev ve yetkileri Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 25- Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri:

Genel Başkan Yardımcısı’nın görev ve yetkileri Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 26- Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri:

A) Genel Sekreter, derneğin bütün işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümünü sağlar.

B) GYK (Genel Yönetim Kurulu) ve MYK (Merkez Yürütme Kurulu) toplantı tutanaklarını yazar ve dernek organları arasında eşgüdümü, birlikte çalışmayı sağlar.

C) Örgüte ilişkin her türlü yazışmaları yapar veya yaptırır,

D) Yönetim Kurulu gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Üye sicilleriyle derneğin bütün diğer evraklarını koruma altında bulundurur.

E) Sekreterliği olmayan komisyonlar Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Yönetim kurulu kararı ile komisyonlar başka sekreterliklere bağlanabilir. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 27- Genel Sayman’ın Görev ve Yetkileri:

A) Genel Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar:

B) Muhasebe işleri ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince çalışır. Dönem bütçesinin uygulanmasını sağlar.

C) Düzenleyeceği mali raporlar, gelir – gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.

D) Vergi ve diğer ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar.

E) Şubelerin zamanında katkı paylarını ve diğer gelirlerinden elde ettikleri Genel Merkez payının gönderilmesini sağlar ve harcamaların gözetimi ve denetimini yapar.

F) Derneğin mal ve varlığı ile ilgili belgeleri ve demirbaş kayıt listelerini tutar.

G) Derneğin hesaplarını her an iç ve dış denetimlere hazır bulundurur.

H) Derneğin taşınmaz mallarının sigortalanmasını gerçekleştirir.

I) Tahsil tediye, mahsup vb. muhasebe işlemlerine ilişkin bilgileri ve yazışmaları başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda yetkili yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.

J) Merkez Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar.

K) Dernek gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan (en yüksek faiz ve gelir ödeyen) ve yönetim kurulunca belirlenecek bir bankaya ya da bankalara yatırılır.

L) Yönetim kurulu bilgisi dışında dernek kasasında günlük olarak 1000 (bin) TL.’dan fazla para bulunduramaz.

M) İlgili bakanlıklar veya mericilere iletilecek mali bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak bildirir. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 28- Basın-Yayın Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

A) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek dernek faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ile dokümanları belirli bir sistem dâhilinde yönetim kurulunun bilgisine sunar.

B) Genel başkanının basın toplantılarını organize etmek, basın bildirisi hazırlar.

C) Derneklerin ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturur. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

D) Yerel radyo, televizyon ve basın organlarıyla iletişimi sağlamak.

Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 29- Örgütlenme Sekreterinin Görev ve Yetkileri:

A) Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şube açılması veya bazı şubelerin kapatılmaları konularında incelemelerde bulunur ve bu konularda karar alınması için tüzükte belirtilen yetkili kurullara rapor verir.

B) Genel Merkeze bağlı şubelerin faaliyetlerini izler ve yönetim kuruluna bilgi sunar.

C)Üyelerin üye kayıtlarını düzenler. Üyeliği kesinleşenlerin üye kayıt fişinin bir örneğini ilgili mercilere gönderir. Üyelik işlemleri ile ilgili işlemleri denetler.

D) Şube genel kurulunun yapılmasına ilişkin işlemleri yürütür.

 E)  Genel Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

f) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 30- Eğitim Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

A) Sekreterliği ile ilgili plan ve programları yapar.

B) Derneğin ilke ve amaçları doğrultusunda, eğitim programlarını hazırlar, merkez yönetim kurulunun onayına sunarak, onaylanan programların hayata geçirilmesini sağlar.

C) Derneğin tüzüğü ve yasa esaslarına göre yapılabilecek sosyal faaliyetler konusunda merkez yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Kararlar doğrultusunda çalışmaları planlar ve yürütür.

D) Kesinleşen plan, program ve projelere uygun olarak çalışma ekipleri kurar, gerekli inceleme ve araştırmaları yapar/yaptırır, sonuçlarını Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

E) Eğitimle ilgili sayısal verileri toplar ve bu konuda Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

F) Örgütlenme Sekreteri ile işbirliği yaparak eğitim plan ve programları hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar, onaylananları uygular.

G) Dernek içi eğitimde görevlendirilecek, bilim insanı, uzman, eğitici ve öğreticileri saptamak, gerekli ilişkileri kurarak hizmete hazırlar.

H) Eğitim, kültür ve bilim sorunları ile ilgili yayın yapılmasına çalışır.

İ) Tüzüğün, yönetmeliklerin ve Merkez Yönetim Kurulunun verdiği öteki görevleri yürütür.

K) Sekreterliği ile ilgili yazışmaları ve dosyalama işlerini yürütür.

L) Merkez yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yürütür. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 31- Kültür ve Sanat Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

A) Kültür ve sanat sorunları ile ilgili bilgi şöleni, panel vb. toplantıları planlar, Yönetim Kurulunun verdiği onay ve yetkiyle bunları uygular.

B) Genel Merkez adına yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikleri yürütür, bu konularda şubelere rehberlik eder.

C) Sekreterliği ile ilgili yazışmaları ve dosyalama işlerini yürütür.

D) Merkez yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yürütür. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

E) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 32- Halkla İlişkiler Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

A) Genel Merkez adına gerek üyelerin, gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal ilişkileri tanzim eder.

B) Merkez yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yürütür. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 33- Demokratik Kitle Örgütleri Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

A) Diğer kitle örgütleri ile iletişimi sağlar.

B) Genel Yönetim Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda,  kitle örgütleri nezdinde derneği temsil eder.

C) Sekreterliği ile ilgili yazışmaları ve dosyalama işlerini yürütür.

D) Merkez yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yürütür. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 34- Hukuk Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri:

A) Üyelerden gelen şikâyet ve uyuşmazlıkları izler ve sonuçlandırır.

B) Bu çalışmaları yaparken örgütlenme sekreterleri ile koordinasyon içinde çalışır.

C) Derneğin tüm yönetmeliklerinin hazırlanmasında genel sekretere yardımcı olur.

D) Gerek derneğin, gerekse dernek üyelerinin hukuki sorunlarıyla ilgili olarak dernek avukatları ile iletişimi sağlar.

E) Merkez yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yürütür. Yürütme sırasında yetkilerini kullanır.

Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 35- Denetleme Kurulu ve Görevleri:

Denetleme Kurulu 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler.

Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Dernek hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Gerektiğinde şubeleri de denetler.

Madde 36- Disiplin Kurulu:

Disiplin Kurulu 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurulda seçilir. Disiplin Kurulu, disiplinsizlik savı ile sevk edilen üyenin durumunu inceler ve sevk edilene savunmasını yapması için tebligat yapıldıktan sonra, 30 gün içinde karara bağlar.

Madde 37- Danışma Konseyi:

Danışma Kurulu, Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile Şube Başkanlarından veya Şube Yönetim kurulunca görevlendirilen yönetim kurulu üyesinden ve eski Genel Başkanlarından oluşur. Danışma Kurulu yılda en az 4 kez yapılır. Gerek görüldüğünde Genel Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Madde 38- Danışma Meclisi:

Danışma Meclisi, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri ve Alevilik üzerine araştırma yapan bilim insanları, yazar, sanatçı, kanaat önderlerinden oluşur. Yılda 2 defa toplanır. Danışma Meclisine çağrılacak kurul üyeleri dışındaki kişileri belirleme yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir. Danışma Meclisi, Alevilik üzerine yayın hazırlama, panel, sempozyum gibi etkinlikler ile Genel Yürütme Kuruluna tavsiye metinler ve görüşler sunmakla görevlidir.

Madde 39- Disiplin Cezaları:

Disiplin Kurulu aşağıda yazılı disiplin cezalarını verebilir.

A) Uyarma,

B) Kınama,

Madde 40- Şubelerin Kuruluşu:

Genel Kurul kararıyla şube açabilir.

Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin bağlı bulunduğu en büyük mülki amire yazıyla başvurur.

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, işi, ikametgâhları ve uyruğu ile şube merkezi adresinin bildirilmesi ve dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Madde 41- İl ve/veya İlçe Temsilcilikleri:

MYK (Merkez Yürütme Kurulu) tarafından gerekli görülen il, ilçe, beldelerde il, ilçe, belde temsilcisi atanır. Görev ve yetkileri MYK (Merkez Yürütme Kurulu) tarafından belirlenir.

Madde 42- Şubenin Organları:

Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulundan oluşur.

Madde 43- Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri:

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, olağan toplantısını, iki yılda bir, Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Yeni Kurulan Şube en geç altı ay içinde Genel Kurulunu yapar.

A) Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer.

B) Genel Kurulca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek, yeni dönemin çalışma programlarını saptamak.

C) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen ve değiştirerek kabul etmek.

D) Şube Genel Kurulları, Merkez Genel Kurullarının toplantı yöntemiyle çağırılarak toplanır. Ancak, üye hazirun listesini şubenin genel kurulundan 30 (otuz) gün önce askıya çıkarır. Askı süresi 7 (yedi) gündür. İtirazları 3 (üç) gün içerisinde karara bağlar. Kesinleşen hazirun listesini onay için Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez hazirun listesini, şube genel kurulundan en az 15 gün önceden onaylayarak şubeye gönderir. Genel Merkezce onaylanmayan hazirun listesi geçersizdir ve yapılan şube kongre de Genel Merkez tarafından iptal edilir.

Madde 44- Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu:

Şube Yönetim Kuruluna, Şube Genel Kurulu tarafından 7 asıl, 7 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından başkan, sekreter ve saymanını seçer. Genel Yönetim Kurulu tarafından görevden alma sonucu atanan Şube Yönetimi en geç 3 ay içinde kendi Genel Kurulunu toplar. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür. Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu her üç ayda bir şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler.

Madde 45- Delegeler:

Şubeler, Merkez Genel Kurulunda 12. maddenin (b) bendine göre seçilerek delegelerle temsil edilir.

Madde 46- Oylama:

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların çoğunluğuyla alınır.

Madde 47- Defter ve Kayıtlar:

Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

A) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.

B) Karar Defteri: Yönetim Kurullarınca tutulacak bu defterlere kararlar, tarih ve numara sırasıyla yazılır ve üyelerce imzalanır.

C) Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla yazılır.

D) İşletme Hesabı Defteri: Her yılın bütçe, bilanço ve kesin hesap cetvelleri bu deftere işlenir.

E) Gelen ve Giden Defteri

F) Demirbaş Defteri

Madde 48- Gelirler ve Mallar:

Derneğin gelirleri, ödentileri, bağışları ve dernek yasasındaki diğer gelirlerdir. Amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için dernek taşınır ve taşınmaz mal edinebilir

Madde 49- Borç Yükleyen İşlemler:

Derneğe borç yükleyen tüm işlem ve harcamalarda 100. YTL’nin aşılması durumunda Derneğin Genel Başkanı veya Genel Sekreteri ile birlikte Genel Saymanın imzalarının bulunması zorunludur. 100 YTL’yi aşmayan işlem ve harcamalarda Dernek Genel Başkanı, Genel Sekreter veya Genel Saymanın tek imzasıyla yapılabilir.

Dernek Genel Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanabilir. Şubeler GYK kararı almadan borçlanamaz.

 Madde 50- Makbuzlar ve Harcama Belgeleri:

Derneğin geliri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında, alınır ve giderleri de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır. Dernek paraları dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur.

Üye ödentileri şube Yöneticileri tarafından toplanır Toplanan ödentilerin % 40’ı, toplandığı ayı izleyen ayın 20’sine kadar Genel Merkez hesabına gönderilir.

Madde 51- Dernek Tüzüğünü Değiştirmek:

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunası gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kururları üye tam sayılarını iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 52- Derneğin Feshi:

Derneğin Feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 53- Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi:

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Fesih ve kapatılma halinde elde kalan tüm mal varlığı, derneğin kurucusu olacağı Pir Sultan Abdal Kültür Şehitleri Vakfına devredilecektir.

Madde 54-Belirtilmeyen Konular:

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernek yasasına ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

Madde 55- Derneğin Kurucuları:

1- Murtaza DEMİR

Yıldızeli / 1949, Müteahhit, Atayolu Sok. 14/3 İlkadım Mah. Ankara, T.C.

2- İlyas BUDAK

Yıldızeli / 1937, İşçi, Müjde Sok. 8/10 Harbiye Mah. Ankara, T.C.

3- Özer DEMİR

Yıldızeli / 1954, Elektrikçi, 47. Sok, 4/1, Osman Temiz Mah. Ankara, T.C.

4- Adıgüzel TÜRKAN

Yıldızeli / 1961, Tezgâhtar, Sırma Sok. No: 3 İlkadım Mah. Ankara, T.C.

5- Hüseyin DEMİR

Yıldızeli /1931, Hürriyet Cad. 12/9, Ankara, T.C.

6- Hasan CANİK

Yıldızeli / 1931, Emekli, Serpme Evler 1. İlkadım Mah. No: 604, Ankara. T.C.

7- Ihsan KILIÇ

Yıldızeli /1957, Elektrikçi, 121. Sok. No: 42, İlker Mah. Ankara, T.C.

 

Bu tüzük 55 (elli beş) maddeden ibarettir.

 

 

 

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

  ADI  SOYADI İMZA 
1 Fevzi GÜMÜŞ 
2 Kelime ATA 
3 Kemal BÜLBÜL 
4 Hüseyin GÜZELGÜL 
5 Hikmet PARLAK 
6 Cemal ŞAHİN 
7 Umut Yaşar GÖÇ 
8 Oktay KANDEMİR 
9 Mustafa ÇINAR 
10 Neşe CEYHAN 
11 Türkan DOĞAN 
12 Önder AYDIN 
13 İshak KOCABIYIK 
14 Şehriban METİN 
15 Hasan YAĞIZ 
16 Zeynep YILDIRIM 
17 Hıdır ÇAM 
18 Muharrem ERKAN 
19 Şehri TUĞCULAR 
20 İrfan AÇIKGÖZ 
21 Esra ÖZTÜRK 
22 Cem Sultan ERMİŞ 
23 Atilla ÖZDEMİR 
24 Rıza AYDIN 
25 Selfet YILDIZ